Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chính đảng quy định trong Hiến pháp / Ngữ Trung // Luật học hiện đại.Số 2/2007. - Trung Quốc. : Nxb Đại học Chính pháp Tây Nam, 2007. - tr.3-8 .
Mối quan hệ giữa chính đảng quy định trong Hiến pháp được thể hiện trên một số phương diện: Phương diện thứ nhất là chính đảng được quy định xuất phát trong Hiến pháp, Hiến pháp là sản vật của các hoạt động chính đảng; ở phương diện khác, chính đảng được Hiến pháp quy định cho hoạt động theo những nguyên tắc mang tính chính đáng và hợp lý. Trong bối cảnh mối quan hệ giữa chính đảng và Hiến pháp của Trung Quốc chúng tôi phát hiện: Hiến pháp Trung Quốc là Hiến pháp được chế định bởi nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo, do Đảng chủ trương pháp luật hoá các hoạt động của mình.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1