Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Văn kiện đại hội Washington 1989: Công ước bưu chính thế giới - H., 1989. - 346 tr. .
Gồm 4 phần: 1/ Quy tắc áp dụng cho nghiệp vụ bưu chính quốc tế. 2/ Các điều khoản về bưu phẩm. 3/ Vận chuyển bưu phẩm bằng máy bay. 4/ Các điều khoản cuối cùng
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1