Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu chế độ trọng tài của Trung Quốc / Lưu Vũ Quân // Tư pháp Trung Quốc.Số 03/2007. - Trung Quốc. : Pháp luật, 2007. - tr. 28-35 .
Chế độ trọng tài là một trong những chế định pháp luật mà giới học giả có nhiều ý kiến cũng như nhiều công trình nghiên cứu có nhiều tranh luận, chính vì vậy, đại bộ phận những ý kiến hoặc công trình nghiên cứu đó ít có kết quả trong việc ứng dụng vào thực tiễn hoàn thiện chế độ pháp luật về trọng tài của Trung Quốc. Tác giả cho rằng, bài viết này đã đưa ra nhiều ý kiến phân tích về cơ cấu, về những nguyên tắc cơ bản,... của chế độ trọng tài, qua đó hy vọng sẽ được ứng dụng vào việc hoàn thiện pháp luật trọng tài của Trung Quốc.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1