Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Pháp luật an sinh xã hội - 1 nghiên cứu so sánh và kiến nghị / Lê Thị Hoài Thu // Nhà nước và pháp luật.Số 11/2007. - H., 2007. - tr.58-65 .
Bài viết đề cập 3 vấn đề sau: ASXH trong các công ước và khuyến nghị của tổ chức Lao động Quốc tế(ILC); Pháp luật ASXH ở một số nước trên thế giới và xu hướng cải cách; Và một số suy nghĩ bước đầu nhằm xây dựng 1 hệ thống pháp luật ASXH ở Việt Nam.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1