Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện hệ thống hình phạt trong bộ luật hình sự Việt Nam / Cao Anh Đô // Nghiên cứu lập pháp.Số 29/2007. - H., 2007. - tr.46-51 .
Bài viết đề cập về 2 loại hình phạt chính đó là: Về hình phạt tử hình và về hình phạt tù và các hình phạt khác không phải là phạt tù như hình phạt tiền hay hình phạt cải tạo không giam giữ...
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1