Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tập trung kinh tế dưới góc độ của luật cạnh tranh Việt Nam năm 2004 / Trần Thị Bảo Ánh // Luật học.Số 11/2007. - H., 2007. - tr.3-8 .
Bài viết đề cập 2 nội dung chính sau: Khái niệm tập trung kinh tế; Tập trung kinh tế theo quy định của Luật cạnh tranh năm 2004.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1