Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn về mô hình bảo hiến ở Việt Nam: Từ giám sát bởi Quốc hội chuyển sang tài phán bằng toà án hiến pháp / Bùi Xuân Đức // Luật học.Số 8/2007. - H., 2007. - tr.10-18 .
Giới thiệu về giám sát hiến pháp hiện hành ở Việt Nam - những bất cập và hạn chế. Thực trạng vấn đề xây dựng cơ chế giám sát hiến pháp mới ở nước ta hiện nay. Thiết lập Toà án hiến pháp chuyên trách độc lập. Kết luận về việc cần phải xây dựng cơ chế bảo hiến dưới hình thức tài phán hiến pháp độc lập ở nước ta.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1