Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Phân biệt các cơ chế bảo hiểm ở Việt Nam Phạm Văn Tuyết // Luật học.Số 7/2007. - H., 2007. - tr.63-70 .
Bài viết nhằm góp phần phân biệt sự khác nhau giữa cơ quan chế bảo hiểm sau: Bảo hiểm dân sự; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế. Ngoài ra tác giả còn nêu một số quan điểm khác nhau giữa bảo hiểm dân sự với bảo hiểm xã hội như: Sự khác nhau về nội dung bảo hiểm, về mục đích, về người được bảo hiểm, về nguồn vốn, về mức phí bảo hiểm,...
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1