Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam / Lê Thị Hoài Thu // Nhà nước và pháp luật.Số 7/2007. - H. : Viện nhà nước và pháp luật, 2007. - 65-69 tr. .
Bài viết được tác giả trình bày các vấn đề sau: Về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện, về mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, về điều kiện và mức lương bảo hiểm tự nguyện, về tổ chức thực hiện.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1