Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đề xuất, kiến nghị hoàn thiện quy trình thủ tục chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội / Ngô Đức Mạnh // Nghiên cứu lập pháp.03 + 04 (tháng 2/2015). - H., 2015. - 41-44 .
Bài viết trình bày một số suy nghĩ về quy trình, thủ tục chất vấn tại kỳ họp Quốc hội; phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác chất vấn, làm rõ quy trình, thủ tục tiến hành chất vấn.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Hứa và thực hiện lời hứa trước quốc hội / Liên Phương // Tạp chí hiến kế lập pháp.số13/7/2006. - H.;, 2006. - tr.52-54 .
Theo thông lệ trước khi khai mạc một kỳ họp quốc hội , ban dân nguyện uỷ ban thường vụ quốc hội nhận được các văn bản trả lời về kết quả thực hiện lời hứa của các Bộ , ngành với đại biểu quốc hội tại kỳ họp trước đó . Do đó, nên chăng, việc bỏ phiếu tín nhiệm định kỳ có thể coi là chế tài để các Bộ trưởng thực hiện lời hứa như kiến nghị của một số đại biểu quốc hội.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1