Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số quan niệm về đánh giá chất lượng trong công tác cải tạo tội phạm / Lý Vân Thanh, Mã Kiến Quân // Tạp chí Tư pháp Trung quốc.số 8/2006. - Bắc Kinh. : Nxb pháp luật, 2006. - tr. 43-45 .
Nhận biết khoa học về tội phạm, bình luận tội phạm hình sự là một vấn đề rất khó trong hoạt động tư pháp. Đây là một vấn đề lý luận để giúp công dân hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần thể hiện trình độ văn minh trong công tác cải tạo tội phạm của nhà nước và sự thụ hưởng của văn minh của nhà nước pháp quyền. Hiện nay, các quan hệ xã hội rất phức tạp nên cũng xuất hiện nhiều loại tội phạm hết sức tinh vi. Chính vì vậy, Bộ tư pháp đã đề xuất tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng mục tiêu cải tạo tội phạm.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1