Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ / Nguyễn Duy Giàng // Kiểm sát.Số 22 ( chuyên đề) tháng 11/2006. - H;, 2006. - tr.51-54 .
Tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là một trong các tội phạm về tham nhũng được quy định tại Điều 281 BLHS là một trong những loại tội thường gặp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử, xuất phát từ góc độ nhận thức do tính đa dạng, phức tạp của hành vi phạm tội xảy ra trong thực tế rất gần với dấu hiệu của một số tội phạm khác. Từ sự phân tích, tác giả thấy còn có vướng mắc trong lý luận và thực tiễn áp dụng tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được quy định tại Điều 281 của BLHS , rất mong được các đồng nghiệp trao đổi ý kiến, góp phần làm sáng tỏ thêm các vấn đề mà đã nêu trên
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1