Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các mối liên hệ của pháp luật và những vấn đề đặt ra trong đời sống pháp luật / Hoàng Thị Kim Quế // Nghiên cứu lập pháp.số 9/2006. - H.;, 2006. - tr. 15-20 .
Đời sống pháp luật thường xuyên chịu sự chi phối, tác động mạnh mẽ của hàng loạt những nhân tố khách quan và chủ quan thuộc các lĩnh vực khác nhau từ chính trị, kinh tế, xã hội, tự nhiên... Trên phương diện triết học và luật học, những vấn đề này thuộc nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của pháp luật. Thông qua đó, thể hiện sự tác động qua lại giữa pháp luật và các hiện tượng, các quá trình của đời sống xã hội. Vai trò, hiệu lực và hiệu lực, kể cả hạn chế, yếu kém của pháp luật cũng qua đó mà bộc lộ. Đây là những vấn đề tuy không mới về tên gọi nhưng rất đa dạng, phức tạp, ngày càng có thêm nhiều nhân tố mới trên nền tảng cũ. Nghiên cứu thêm về những mối liên hệ, những nhân tố tâm lý - xã hội - tự nhiên - kỹ thuật tác động đến đời sống pháp luật có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay khi pháp luật ngày càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Về đời sống pháp luật của phụ nữ ở nước ta hiện nay / Hoàng Thị Kim Quế // Tạp chí dân chủ và pháp luật.số 4(217) tháng 4/2010. - H.;, 2010. - tr.6-14 .
Phạm vi bài viết đề cập đến một số vấn đề cụ thể sau: Quan niệm về đời sống pháp luật của phụ nữ, một số thành tựu chủ yếu của VIệt Nam trong lĩnh vực bảo vệ quyền phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới; Những hạn chế bất cập về điều chỉnh pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật phụ nữ; Những yếu tố tác động đến ý thức, hành vi pháp luật của phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày, các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện pháp luật về phụ nữ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1