Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoạt động xét xử về áp dụng Bộ luật dân sự của CHDC Đức / Gerd Janke // Tư pháp mới.số 12/2005. - Berlin. : Nomos, 2005. - tr. 529-534 .
Từ năm 1994 tác giả bài viết này phân tích thường xuyên các phán quyết của các tòa án trong đó có sự vận dụng và giải thích Bộ luật dân sự của CHDC Đức. Bài viết này của tác giả đưa ra đánh giá khái quát chung về các phán quyết của các tòa án trong đó có vận dụng và giải thích Bộ luật dân sự của CHDC Đức sẽ là các phần về bất động sản, bồi thường thiệt hại, thừa kế... Bài này gồm các phần: 1/ Giới thiệu. 2/ Sở hữu. 3/ Pháp luật về hợp đồng
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1