Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Toà án không nên có chức năng buộc tội / Phan Gia Ngọc // Toà án nhân dân.Số 4/2006. - H., 2006. - tr. 2-2 .
Tác giả đưa ra các nội dung cũng như trách nhiệm và quyền hạn của toà án trong việc xét xử phạm tội.Toà án phải đảm bảo cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, thực sự dân chủ khách quan.Thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, việc phán quyết của toà án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên toá.Để việc tranh tụng tại phiên toà diễn ra dân chủ, bình đẳng, khách quan theo đúng định hướng tinh thần của cải cách tư pháp tại nghị quyết 08/NQ-TW ngày 02-01-2002 của bộ chính trị.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1