Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số ý kiến về nâng cao chất lượng và hiệu quả hệ thống hoá pháp luật ở nươc ta hiện nay / Nguyễn Văn Động // Dân chủ và Pháp luật.9-2005. - H., 2005. - tr. 14-17 .
Trong cả 2 hình thức của hệ thống pháp luật là tập hợp hoá và pháp điển hoá vã còn một số nhược điểm nhất định cần khắc phục như: công tác tập hợp hoá chưa theo kịp sự phát triển năng động của quản lý nhà nước và chưa đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của từng ngành, từng lĩnh vựct rong quản lý nhà nước; việc pháp điển hoá đòi hỏi phải thận trọng và có thời gian nhất định để xây dựng và ban hành bộ luật nhưng nhìn chung vẫn còn chậm so với yêu cầu quản lý nhà nước và quan lý xã hội...Trước tình hình mới, tác giả đưa ra một số yêu cầu nhằm hệ thống hoá pháp luật một cách hiệu quả như: thứ nhất việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống hoá pháp luật phải dựa trên cơ sở và nhằm thực hiện chủ chương đườn lối của Đảng về phát triển kinh tế văn hoá xã hội; thứ 2 phải đặt việc nâng cao chất lượng, hệ thống hoá pháp luật trong tổng thể các phương hướng và giải pháp pháp lý chủ yếu, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung; thư 3 phải xuất phát từ nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu quản lý nhà nước
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Một số ý kiến về nâng cao chất lượng và hiệu quả hệ thống hoá pháp luật ở nước ta hiện nay / Nguyễn Văn Động // Dân chủ và pháp luật.9-2005. - H., 2005. - tr. 14-18 .
Trong thời gian qua, chúng ta đã đạt đựoc nhiều kết quả tốt trong hệ thống hoá pháp luật với ự ra đời của các tập hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước và những bộ luật quan trọng điều chỉnh các quan hệ xã hội. Trước tình hình và nhiệm vụ mới, việc nâng cao chấ lượng, hiệu quả của hệ thống hoá pháp luật là hết sức cần thiết. Muốn vậy, trước hết theo chúng tôi, cần quán triệt một số yêu cầu co bản như: phải dựa trên cơ sở và nhằm thực hiện chỉ trương đường lối, chính sách của Đảng và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội; phải đặt việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống hoá pháp luật trong tống thể các phương hướng và giải pháp pháp lý nhà nước nói chung; nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống hoá pháp luật phải xuất phát từ nhiệm vụ mục tiêu yêu cầu quản lý nhà nước, nhằm phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, con người
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1