Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số yêu cầu đặt ra đối với "Luật khung" / Nguyễn Đình Đặng Lục // Nghiên cứu lập pháp.Số 2/2005. - H., 2005. - tr. 38-40 .
Tác giả đề cập đến: - "Luật khung" và sự tồn tại khách quan của "Luật khung"; - Những yêu cầu đặt ra đối với "Luật khung": xác định đúng mức độ "khung" trong các văn bản luật, xác định giới hạn của "khung pháp lý" trong quá trình xây dựng văn bản luật; văn bản hướng dẫn phải được chuẩn bị và ban hành đồng thời với văn bản luật.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1