Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Luật quốc tế trong thực tiễn xét xử của Nga theo thủ tục tố tụng dân sự và hành chính / B. Zim-nhen-cô // Tư pháp Nga.Số 11. - Matxcơva : Khoa học pháp lý, 2003. - tr.4-7 .
Nghĩa vụ luật định của Toà án Tư pháp và Toà án trọng tài trong việc thi hành luật quốc tế. Giải thích của Toà án Tối cao Nga về việc thi hành pháp luật quốc tế trong hoạt động xét xử. Hiệu lực trực tiếp của điều ước quốc tế đã được gia nhập và chính thức công bố. Thi hành các quyết định của Toà án nước ngoài. Hậu quả của việc không chấp hành pháp luật quố tế. Huỷ bỏ quyết định cảu cấp giám đốc thẩm do không áp dụng luật quốc tế. Vấn đề huỷ bỏ các văn bản pháp luật. Khắc phục những khiếm khuyết của pháp luật khi thi hành luật quốc tế. Các nguyên tắc chung và các quy định được thừa nhận chung của luật quốc tế. Tính thuyết phục, chặt chẽ của bản án khi áp dụng luật quốc tế.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1