Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những thay đổi trong hệ thống pháp luật hình sự đương đại / Mat xi mô Vô gliôtti // Tạp chí pháp luật hình sự và luật hình sự so sánh.số 4. - Pari : Dallos, 2002. - tr.721-744 .
Sự chênh lệch giữa thực tế và hệ thống pháp luật hình sự đương đại. Các giá trị cơ bản của cộng đồng về việc bảo vệ các giá trị, nguyên tắc cơ bản trong giai đoạn hiện nay. Khôi phục và tăng cường giá trị, nguyên tắc pháp lý trong lĩnh vực hình sự. Những biến đổi thực tế trong lĩnh vực hình sự trên cơ sở các đạo luật khác nhau. Vai trò của nghị viện và cơ sở buộc tội hình sự. Sự cần thiết vê thay đổi quan niệm về hình phạt, buộc tội, các định đề về mặt thuật ngữ và tính hiệu quả của chúng trong thời kỳ hậu hiện đại
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1