Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hợp tác Việt Nam- EU trong nghiên cứu xã hội khoa học và nhân văn / Nguyễn Duy Quý // Nghiên cứu đông Nam Á.số 5/2003. - H., 2003. - tr.11-18 .
Bài tạp chí giới thiệu về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Tác giả phân tích vấn đề này theo nội dung sau: Nhìn lại hợp tác Việt Nam - EU trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn: Quan hệ Việt Nam - EU cho đến nay không chỉ là song phương mà còn đa phương thông qua ASEAN và ARF. Hợp tác VIệt Nam và EU được triển khai trên ba bình diện: hợp tác với tư cách là một tổ chức hợp tác khu vực và hợp tác với các nước thành viên. Hợp tác giữa Việt Nam và EU mới chỉ được thiét lập từ 9/1990 vì thế kết quả hợp tác còn khiêm tốn
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1