Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số vấn đề pháp luật trong hoạt dộng công chứng cho doanh nghiệp nhà nước / Tăng Viễn Thọ // Tư pháp Trung Quốc.số 5/2003. - Trung quốc : Nxb Bộ tư pháp Trung Quốc, 2003. - tr. 45-46 .
công chứng cho các doanh nghiệp nhà nước thời kỳ chuyển đổi là một trong những hoạt động công chứng tương đối "nổi trội" trong thời kỳ hiện nay ở Trung Quốc. Tuy nhiên vấn đè pháp Luật phát sinh trong lĩnh vực này tương đối phức tạp. Bài viết đề cập đến mấy nội dung sau: một là căn cứ pháp lý cơ bản cho doanh nhgiệp chuyển đổi; hai là làm thế nào để bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ công nhân viên; ba là vấn đề áp dụng pháp luật trong bán đấu giá, đấu thầu và cạnh tranh; bốn là một số vấn đề cần chú ý khi ký kết hợp đồng
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1