Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Xác định "quan hệ cạnh tranh" trong Luật chống cạnh tranh không chính đáng hiện đại / Trịnh Hữu Đức, Dương Quốc Vân // Tạp chí nghiên cứu pháp luật và thương mại Trung quốc.số 6/2002. - Vũ Hán : Nxb ĐH chính trị, pháp luật, tài chính Trung Nam, 15/11/2002. - tr. 64-69 .
Luật chống cạnh tranh không chính đáng coi việc bảo vệ lợi ích của các nhà kinh doanh, người tiêu dùng và công chúng làm mục tiêu. Còn coi quan hệ cạnh tranh trực tiếp làm tiền để nhận định hành vi cạnh tranh không chính đáng, điều này sẽ làm cho lợi ích hợp pháp của những người tham gia vào thị trường khác bị hành vi cạnh tranh không chính đáng xâm hại không được sự bảo vệ tương ứng, do vậy trái với mục tiêu của Luật chống cạnh tranh không chính đáng. Nội dung bài viết tập trung giới thiệu mục tiêu của Luật chống cạnh tranh không chính đáng. Nội dung bài viết tập trung giới thiệu mục tiêu của Luật chống cạnh tranh không chính đáng, giới hạn của pháp luật trong và ngoài nước và tư pháp đối với quan hệ cạnh tranh nhằm đưa ra giới hạn mới đối với quan hệ cạnh tranh.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1