Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cấu trúc hệ thống pháp luật Pháp / Camille Jauffret Spinosi // Tạp chí quốc tế về luật so sánh.số 2/2002. - Paris : Dalloz, T2/2002. - tr. 265-275 .
Khái niệm cấu trúc hệ thống pháp luật và khái niệm cấu trúc hệ thống pháp luật Pháp. Phân biệt ngành luật công và luật tư. Phân loại các nguyên tắc pháp luật của những ngành luật khác nhau và ngành luật độc lập. Ngành luận dân sự và luật thương mại. Các quan điểm của pháp luật Pháp trong hệ thống pháp luật. Những quan điểm cơ bản của pháp luật Pháp. Vai trò của luật và vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật Pháp.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1