Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ai là bộ trưởng trong việc cấp phép Bộ trưởng theo Điều 42 Luật chống hạn chế cạnh tranh / TS. Christofer Lenz // Tư pháp mới.Số ngày 12/8/2002. - Munchen/Frankfurt am Mainz : C.H.Beck, 12/08/2002. - tr. 2370-2371 .
Thứ trưởng công chức Bộ kinh tế liên bang Đức TS. Tacke đã ký giấy phép Bộ trưởng cho phép sáp nhập công ty Ruhrgas vào công ty e.on. Tòa án đang xem xét về tính phù hợp pháp luật của giấy phép này. Khi xem xét về tính hợp pháp thì một vấn đề được đặt ra là: vậy ai là Bộ trưởng theo nghĩa của Điều 42 Luật chống hạn chế cạnh tranh. Theo tác giả thì pháp luật quy định rõ là "giấy phép Bộ trưởng" chứ không phải là "giấy phép của Bộ". Với khái niệm "giấy phép Bộ trưởng nhà làm luật muốn trao trách nhiệm cá nhân cho Bộ trưởng. Do vậy, không được phép chuyển giao thẩm quyền cho cấp dưới. Vì lý do đó, giấy phép sáp nhập do Thứ trưởng công chức ký là trái pháp luật.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1