Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoạt động giám sát của Quốc hội các nước và ở nước ta / Lê Thanh Vân // Nghiên cứu lập pháp.số 6/2002. - H. : Văn phòng Quốc hội, T6/2002. - tr. 15-22 .
Trong khuôn khổ bài viết này trên cơ sở đưa ra mục đích hoạt động giám sát của Quốc hội một số nước - đó chính là sự ngăn chặn sự lạm dụng của các nhánh quyền lực khác, bảo vệ hiến pháp, pháp luật , quyền và lợi ích của nhân dân và làm cơ sở cho hoạt động lập pháp - Mục đích này chính là vấn đề xuyên suốt hoạt động giám sát của Quốc hội. Ngoài ra, trên cơ sở những cách thức tiến hành hoạt động giám sát của Quốc hội các nước, tác giả đã đưa ra những vấn đề cơ bản trong hoạt động giám sát của Quốc hội Việt nam như vấn đề chủ thể khách thể, phạm vi và đối tượng của quyền giám sát tối cao.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1