Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Mấy giải pháp điều chỉnh, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan thuộc chính phủ / ThS. Nguyễn Phước Thọ // Nhà nước và pháp luật.số 11/2002. - H. : Viện nghiên cứu NN và PL, 2002. - tr. 18-28 .
Với tư cách là 1 bộ phận hợp thành cơ cấu tổ chức của chính phủ, cơ quan thuộc chính phủ là một nhân tố trong cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước. Sau khi xem xét, phân tích các điều kiện hình thành tồn tại và phát triển của cơ quan thuộc chính phủ, tác giả thông qua phân tích khái niệm về cơ cấu tổ chức đã đưa ra những phương hướng, sắp xếp, điều chỉnh cũng như cơ sở việc thiết kế cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc chính phủ như: phạm vi hoạt động; nội dung hoạt động; tính chất tồn tại của cơ quan thuộc chính phủ. Từ đó, tác giả đưa ra 1 số nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy cũng như một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của cơ quan thuộc chính phủ.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Một số giải pháp kiện toàn các cơ quan thuộc Chính phủ / TS. Phạm Tuấn Khải // Nghiên cứu lập pháp.số 5/2002. - H. : Văn phòng Quốc hội, T5/2002. - tr. 33-39 .
Nằm trong tiến trình cải cách chung, các cơ quan thuộc Chính phủ hiện nay đang được tổ chức lại. Để góp phần kiện toàn các cơ quan thuộc Chính phủ, tác giả nêu lên một số đặc thù của cơ quan thuộc Chính phủ, khác với Bộ, cơ quan ngang Bộ. Trình bày quan điểm coi quyền thành lập cơ quan thuộc Chính phủ là một loại thẩm quyền đặc biệt thuộc về hành pháp và nêu lên một số giải pháp nhằm hoàn thiện, kiện toàn loại cơ quan này.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1