Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bộ Tư pháp Nga và việc củng cố hệ thống tổ chức theo ngành dọc / Iu.Iraika // Tư pháp Nga.Số 4. - Matxcơva : Nxb Khoa học pháp lý, 2002. - tr. 2-5 .
Hệ thống cơ quan quản lý ngành dọc trực thuộc Bộ Tư pháp Nga. Luật về hệ thống tư pháp Liên bang. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc thẩm định các văn bản của các chủ thể liên bang. Kết quả của công tác thẩm định, ý nghĩa của nó trong việc bảo đảm tính hợp pháp của văn bản. Hình thành Trung tâm đăng ký văn bản quy phạm pháp luật ở cấp Trung ương và địa phương. Kiểm tra của Bộ Tư pháp đối với hoạt động ban hành VBQPPL của các Bộ. Hoạt động xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp. Các dự án luật, bộ luật, các đề án có sự tham giả của Bộ Tư pháp. Những đề xuất của Bộ Tư pháp về đổi mới công nghệ xây dựng với VBQPPL và kỹ thuật soan thảo. Hoạt động đăng ký nhà nước đối với các tổ chức xã hội và tổ chức tôn giáo. Công tác thi hành án, thi hành án hình sự, quản lý hệ thống các tổ chức giám đị ...
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bộ Tư pháp trong hệ thống quyền lực Nhà nước liên bang Nga / Iu.Traica // Tư pháp Nga.số 9/2002. - . - tr. 2-7 .
Lịch sử hình thành Bộ Tư pháp (BTP) ở Nga. Vai trò, vị trí, chức năng của BTP trong những năm đầu thế kỷ 21. Các chức năng truyền thống và một số chức năng mới của BTP trong năm 2002: Nhiệm vụ báo cáo với Tổng thống và Chính phủ Nga về tình hình pháp chế; tình hình thi hành án, về tình hìnhgiam giữ người bị tình nghi, bị can, bị cáo, người phạm tội. Chỉ đạo và củng cố hệ thống các cơ quan tư pháp, bảo đảm tính thống nhất trong hoạt động của cơ quan tư pháp TW và địa phương. Hoạt động xây dựng pháp luật của BTP Nga trong các lĩnh vực luật hiến pháp, xây dựng pháp luật về tổ chức Nhà nước, về bầu cử, quốc tịch, về quyền công dân, dân sự, đất đai, môi trường.... Nhiệm vụ trong việc hình thành khung pháp luật kinh tế, pháp luật tài chính, ngân hàng, cạnh tranh, phá sản... Nhiệm vụ bảo đả ...
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1