Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Pattern jury instruction - US : West publishing Co., 1985. - 263 p. .
Hướng dẫn các mẫu văn bản của bồi thẩm đoàn. Các văn bản gồm: Hướng dẫn chung của đoàn bồi thẩm, hướng dẫn về vụ án chuyên biệt, hướng dẫn về phiên tòa
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1