Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước / Ngô Thị Ngọc Anh // Quản lý nhà nước.Số 12. - . - tr.13-16 .
Cổ phần hóa DNNN là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Việc Cổ phần hóa DNNN nhằm 2 mục tiêu: mục tiêu trực tiếp và mục tiêu tổng quát. Về mục tiêu trực tiếp: đó là chuyển đổi sở hữu, giảm sở hữu của nhà nước, tăng sở hữu của tư nhân; góp phần tách người sở hữu ra khỏi chức năng quản lý kinh doanh; tạo điều kiện cho người lao động trong DN có cổ phần và những người đóng góp cổ phần được làm chủ; tăng khả năng huy động vốn và mở rộng sản xuất kinh doanh. Về mục tiêu tổng quát: Cổ phần hóa góp phần quan trọng trong việc chuyển nền kinh tế nước ta sang hoạt động theo cơ chế thị trường và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của nền kinh tế theo những nguyên tắc của kinh tế thị trường.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1