Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Trọng tài kinh tế các nước : Cách thức, trình tự, thủ tục công nhận và thi hành quyết định / Nguyễn Trung Tín // Nghiên cứu lập pháp.7. - H., 2001. - tr.41 - tr.48 .
Việc soạn thảo Pháp lệnh về trọng tài đang được tiến hành ở nước ta. Một trong các vấn đề còn gây nhiều tranh cãi trong quá trình soạn thảo là về vấn đề chính trị, thủ tục, công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài kinh tế. Thật vậy, sau khi phán quyết của trọng tài được đưa ra,thì việc tiếp theo là công nhận và cho thi hành. Nhưng không phải mọi trường hợp đều có sự tự nguyện. Vậy thực tiễn pháp lý về trọng tài các nước như thế nào? Nhằm góp phần vào việc soạn thảo Pháp lệnh, bài viết này nhằm làm sáng tỏ các quan điểm cơ bản của một số quốc gia như Nga, Phần Lan... về sự điều chỉnh pháp luật đối với cách thức, trình tự, thủ tục công nhận và thi hành quyết định của trong tài kinh tế, trong đó đặc biệt có phần về so sánh việc công nhận và thi hành quyết định của trọng tài và ...
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1