Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trước yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế / Viên Thế Giang // Luật học.Số 11/2007. - H., 2007. - tr.21-26,69 .
Nội dung bài viết đề cập 2 vấn đề chính sau: Pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trong điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO; Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trong điều kiện thực thi các cam kết quốc tế.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Một số kinh nghiệm Quốc tế về xây dựng và thực hiện pháp luật về cạnh tranh / ThS.Nguyễn Khánh Ngọc // Nhà nước và pháp luật.7. - H., 2001. - tr.24-tr.30 .
Trên thế giới, pháp luật cạnh tranh đã phát triển thành một ngành luật độc lập, thu hút được sự quan tâm của đông đảo các học giả, các nhà hoạch định chính sách. Mặc dù, có tên gọi khác nhau, có thể là pháp luật về chống độc quyền, hay chống cạnh tranh không lành mạnh, hay pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng. Pháp luật về cạnh tranh có chức năng chính là bảo vệ sự cạnh tranh lành mạnh và hoạt động có hiệu quả của thị trường, chống lại những hạn chế hay bóp méo thương mại. Trong bài viết này, tác giả nhằm đưa ra một số thông tin về kinh nghiệm xây dựng và áp dụng pháp luật cạnh tranh của một số nước thông qua các nội dung sau: Mục tiêu của pháp lụât về cạnh tranh. Sự cho phép các tổ chức, cá nhân khởi kiện ra toà đối với các hanh vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh - một biện pháp hữu ...
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1