Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Vấn đề hình thành khái niệm "đời sống pháp lý" / A.V.Malcô // Nhà nước và pháp luật.5. - Mátxcơva, 2001. - tr. 5-13 .
Khái niệm đời sống pháp lý, mối tương quan giữa đời sống pháp lý với các lĩnh vực khác đời sống chính trị, kinh tế, tài chính, khoa học, tinh thần, nhà nước, gia đình... Những dấu hiệu cơ bản của đời sống pháp lý. Phần chính thức và phần phi chính thức của đời sống pháp lý. Văn hóa pháp lý của xã hội. Bàn về các khái niệm "thượng tầng pháp lý", "môi trường pháp lý", chính sách pháp lý. Thuật ngữ văn bản và hành vi, hành vi pháp lý, văn bản pháp lý. Phân loại văn bản pháp lý. Các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản áp dụng pháp luật, các văn bản giải thích pháp luật, các văn bản của pháp luật hợp đồng. Cách hiểu đời sống pháp lý thông qua bản chất của các văn bản pháp lý. Đời sống pháp lý của xã hội, của Nhà nước và đời sống pháp lý của cá nhân. Đời sống pháp lý như một khái niệm ...
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1