Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các định hướng nghiên cứu khoa học pháp lý của ngành tư pháp giai đoạn 2001-2005 / TS. Hoàng Thế Liên // Dân chủ và pháp luật.2. - H., 2001. - tr.3-6 .
Giai đoạn 1996-2000, khoa học pháp lý đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng , thực hiện pháp luật , xây dựng và phát triển kinh tế xã hội . Bước sang giai đoạn mới (2001-2005) công cuộc đổi mới đang đi vào chiều sâu , với những yêu cầu ,thách thức mới đối với khoa học pháp lý. Trên cơ sở những sự kiện mới thì việc nghiên cứu khoa học pháp lý có mục tiêu:"Xây dựng các căn cứ khoa học và thực tiễn góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng IX , sửa đổi hiến pháp 1992, hoàn thiện pháp luật phục vụ phát triển kinh tế xã hội" . Để thực hiện mục tiêu này , thì công tác nghiên cứu của ngành tư pháp trong thời gian tới những yêu cầu chủ yếu cũng như một số định hướng nghiên cứu chính
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1