Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chức năng của nhà nước quan điểm và nhận thức / Trần Thái Dương // Luật học.2. - H., 1999. - tr.6-12 .
Trong bài viết, tác giả trình bầy một vài suy nghĩ xung quanh vấn đề khái niệm và sự phân chia chức năng của nhà nước, qua đó góp phần làm sáng tỏ một số khía cạnh lý luận cũng như ý nghĩa thực tiễn của vấn đề này ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1