Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
// Nhà nước và Pháp luật.2. - Mátxcơva : Nxb khoa học, 1996. - tr. 109 - 118 .
Gồm 2 phần. Trong phần đầu tác giả giới thiệu lịch sử quá trình hình thành luật pháp quốc tế về vấn đề bảo vệ quyền lợi dân tộc ít người. Từ đó đi đến kết luận rằng các quy phạm pháp luật về bảo vệ các dân tộc ít người đã bắt đầu được đưa ra vào giữa thế kỷ này ở các nước phương Tây và sau đó được ghi nhận như là nguồn pháp luật quốc tế của tổ chức OOH, Hội đồng châu âu và OBCE; vấn đề bảo vệ quyền lợi các dân tộc ít người không tách rời khỏi vấn đề quyền con người do đó không còn là vấn đề riêng của một dân tộc nào. ở phần 2 tác giả đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề bảo vệ các dân tộc ít người ở Cộng hòa Nga, nêu ra định nghĩa về dân tộc ít người từ các quy định pháp lý như Bản tuyên ngôn của tổ chức OOH, Công ước của các nước SNG... từ đó khẳng định rằng vấn đề bảo vệ cá ...
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Một số vấn đề đặc thù trong tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước ở vung dân tộc ít người nước ta hiện nay / Lê Văn Phụng // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.Số 5(277)/2011. - H.;, 2011. - tr. .
Bài viết bao gồm 2 phần: Một là, một số đặc điểm về tổ chức và hoạt động tổ chức quản lý nhà nước ở vung dân tộc ít người ở nước ta.Hai là, một số yêu cầu cơ bản về đổi mới tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước ở vung dân tộc ít người
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Tập quán và luật tục bảo vệ môi trường của một số dân tộc ít người ở Việt Nam / Phạm Quang Tiến // Luật học.Số 6/2010. - H; : Đại học Luật Hà Nội;, 2010. - tr.53-62 .
Bài viết khái quát về tập quán và tập tục,vai trò của tập quán và luật tục đối với việc xây dựng và thực tiễn pháp luật, luật tục bảo vệ môi trường của dân tộc Êđê, M'nông, Thái, Mường.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Tìm kiếm mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả trong một số dân tộc ít người : Đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý cấp độ / Nguyễn Duy Lãm - . - 233tr. ; 29cm..
Đề tài nghên cứu, khảo sát và đánh giá cơ sở khoa học về thực trạng phổ biến giáo dục pháp luật ở khu vực miền núi và đồng bào dân tộc.
Tài liệu số:1

       1 of 1