Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cải cách doanh nghiệp Nhà nước ở Việt nam / Nguyễn Minh Tú // Nghiên cứu kinh tế.226. - H., 1997. - tr.3-tr.15 .
Nội dung: Bài viết được tác giả tập trung phân tích đánh giá theo ba chủ đề lớn:1.Những vấn đề và thách thức đặt ra trong cải cách doanh nghiệp Nhà nước như:Ngân sách Nhà nước,Kế toán,Kiểm toán,Hiệu lực của luật pháp,Tham nhũng,Thị trường tài chính,Nền hành chính Nhà nước,v.v... , 2.Kịch bản cải cách doanh nghiệp Nhà nước và tương lai của khu vực này, 3.Những chủ trương, chính sách đối với các doanh nghiệp Nhà nước bao gồm:Tiền tệ hoá tài sản doanh nghiệp,Tín dụng hoá vốn tài sản doanh nghiệp,Luật pháp hoá cải cách doanh nghiệp Nhà nước,Phát triển các thể chế thúc đẩy và hỗ trợ cải cách Doanh nghiệp Nhà nước
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cải cách doanh nghiệp nhà nước và con đường phía trước / Nguyễn Đình Tài, Đinh Trọng Thắng // Dân chủ và pháp luật.số /2009. - H.;, 2009. - tr. .
Khái quát 1 số kết quả đạt được trong cải cách doanh nghiệp nhà nước. Đề ra cac chủ trương chính sách và biện pháp đẩy mạnh quá trình cải cách, hoàn thiện và phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Những vấn đề đặt ra khi thực thi chính sách pháp luật về cải cách doanh nghiệp nhà nước. / Viên Thế Giang // Nghiên cứu lập pháp.1+2(1/2017). - H., 2017. - 67-77TR .
Nội dung bài viết trình bày: Một trong những nội dung quan trọng của đỏi mới thể chế kinh tế thị trường ở nước ta là xác định đúng vị trí ,vai trò của doanh nghiệp nhà nước trên nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh lành mạnh ,công bằng.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1