Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kỷ yếu kỳ họp thứ 2 quốc hội khóa 13 - H. : Nxb Văn phòng quốc hội, 2012. - 1007tr.: ; 27cm.
Cuốn sách gồm 6 phần.Phần 1: Phát biểu của chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mở đầu phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn.Phần 2: Biên bản tóm tắt báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của người đứng đầu tại bộ ngành tai hội trường.Phần 3: Phát biểu của thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn.Phần 4 Phát biểu của chủ tịch quốc hôi Nguyễn Sinh Hùng kết thúc các phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn.Phần 5:Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vaans` tại kỳ họp thứ 2 quốc hội khóa 13.Phần 6 Văn bản trả lời chất vấn của các bộ ngành.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Kỷ yếu Quốc Hội khóa 12 kỳ họp thứ 2., Tập 2 - H. : Nxb Văn phòng Quốc Hội, 2007. - 743tr.: ; 27 cm.
Cốn sách gồm 10 phần. Phần 1: Biên bản tóm tắt.Phần 2: Phát biểu khai mạc của chủ tịch Quốc Hội. Phần 3: Các báo cáo và tờ trình. Phần 4: Các dự án luật trình Quốc Hội thông qua tại kỳ họp. Phần 5: Các dự án luật trình Quốc Hội cho ý kiến tại kỳ họp. Phần 6: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Phần 7: Các luật đã thông qua tại kỳ họp. Phần 8: Phát biểu bế mạc của chủ tịch Quốc Hội. Phần 9: Danh mục tài liệu mật tại kỳ họp thứ 2 Quốc Hội khóa 12. Phần 10: Mục lục.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1