Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc Hội khóa 12 - H. : Nxb Chính Trị Quốc Gia, 2009. - 316tr.: ; 19 cm.
Cuốn sách bao gồm 18 báo cáo và nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 12 năm 2008.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1