Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7 quốc hội khóa 12 - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2010. - 226tr.: ; 19 cm.
Cuốn sách gồm 11 nghị quyết và báo cáo của đại biểu được thông qua tại kỳ họp thứ 7 quốc hội khóa 12 năm 2010.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1