Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nước về đất đai của ủy ban nhân dân ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay: Luận án tiến sĩ / Lê Văn Thành - H., 2012. - 199tr. ; 29 cm.
Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nước về đất đai của Uỷ ban nhân dân. Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nước về đất đai của Uỷ ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đưa ra những quan điểm và giải pháp nhằm đảm bảo áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nước về đất đai của Uỷ ban nhân dân ở thành phố Hồ Chí Minh
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

       1 of 1