Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 148tr. ; 20,5cm..

Đầu mục: 3

2
Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác / Nguyễn Bá Dương - H. : CTQG, 2018. - 415 tr. ; 21cm..
Nội dung cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, vị trí, vai trò, những cống hiến vĩ đại của C. Mác; lý do phải giữ vững nguyên tắc kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta. Đồng thời, chứng minh tính tất yếu lịch sử và quy luật phát triển khách quan của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Nội dung các chương được trình bày theo các vấn đề phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử; phản ánh đầy đủ, sâu sắc bản chất khoa học và cách mạng của học thuyết Mác.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:1)

3
Hiến pháp năm 1946 - Những giá trị lịch sử : Sách chuyên khảo Văn phòng Quốc hội - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017 . - 383tr ; 21cm.
Cuốn sách tập hợp các bài viết làm rõ bối cảnh lịch sử, giá trị nội dung, ý nghĩa lịch sử của Hiến pháp năm 1946
Đầu mục: 4 (Lượt lưu thông:1)

4
Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 1946 - Những giá trị lịch sử và đương đại/ - H. : , 2012. - 110tr.: ; 30 cm.
Hội thảo trình bày tham luận của các tác giả về mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 1946, trên các phương diện như: Chức năng cơ bản của Hiến pháp, thực trạng tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước và những yêu cầu đặt ra, chế định chủ tịch nước theo Hiến pháp
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp năm 1946 - Những giá trị lịch sử và đương đại : Đề tài khoa học cấp Bộ / Dương Thanh Mai - . - 381 tr. ; 29 cm..
Đề tài nghiên cứu làm rõ những giá trị lịch sử và đương đại của mô hình tổ chức quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 1946 của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa ra những luận điểm, kiến nghị khoa học góp phần sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN theo Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH.
Tài liệu số:1

       1  2 of 2