Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn về những nhân tố ảnh hưởng đến tố chất của cán bộ quản lý trại cải tạo lao động và những đối sách // Tư pháp Trung quốc.12. - Bắc kinh, 2000. - tr.19-20 .
Mấy năm trở lại đây đọi ngũ cán bộ quản lý trại giam của Đặng Châu được bổ sung với số lượng lớn. Tuy nhiên so với cơ cấu chỉnh thể, tố chất chung với chức năng nhiệm vụ thì còn nhiều chỗ chưa đáp ứng được . Đội ngũ cán bộ còn tuỳ ý xử sự theo ý mình chưa mang tính chất giáo dục cảm hoá. Chỉ khi có đầy đủ kiến thức về pháp luật, tâm lý học, giáo dục và kiến thức về khoa học xã hội thì mới có thể thực hiện công việc "trăm năm trồng người". ở các trại hầu như chưa có chế độ thưởng phạt công minh nên đã hạn chế phát huy tính chủ động và tính tích cực của đội ngũ cán bộ. Để khắc phục tình trạng trên , tác giả đề xuất áp dụng các biện pháp sau: 1- Cải cách chế độ tuyển chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo trại, đặt yêu cầu tố chất cao lên hàng đầu liên tục nâng cao bỏ sung kiến thức cho cán bộ;2- ...
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bàn về vai trò trách nhiệm của đơn vị và cán bộ quản lý nghiệp vụ thuộc viện kiểm sát các cấp. / Lại Việt Hợp // Kiểm sát.14(7/2016). - H., 2016. - 21-26;37tr .
Bài viết trình bày về trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố,kiểm sát hoạt động tư pháp theo lĩnh vực được phân công ,tham mưu đề xuất với Viện trưởng ,Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công ,chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới theo sự phân công,ủy nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bàn về việc thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với đội ngũ cán bộ quản lý ở nước ta / Phạm Quốc Tuấn // Lý luận chính trị.số 03/2012. - H.;, 2012. - tr.63-67 .
Bài viết bàn về việc thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với đội ngũ cán bộ quản lý ở nước ta. ý nghĩa quan trọng của việc hàng năm quần chúng bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý và 1 số tiêu chí, quy trình phù hợp để việc bỏ phiếu tín nhiệm thu được kết quả chính xác.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Quy chế tuyển chọn, đề cử, quản lý cán bộ quy định mới về xử lý kỷ luật, chế độ bồi dưỡng và trách nhiệm bồi thường đối với công chức, viên chức 2012 / Thùy Linh - H. : Lao động, 2012. - 463tr.: ; 28 cm.
Cuốn sách trình bày về các luật: Cán bộ công chức, viên chức, luật bồi thường nhà đất; Trình bày các chế độ và chính sách; quy tắc ứng xử; quy định về khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, viên chức
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1