Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hội thảo quốc tế " Xây dựng xã hội phát triển bền vững: Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong việc đảm bảo phát triển bèn vững". / Quang Hoàn // Nghiên cứu Đông Nam Á.Số 10(199) 2016. - H., 2016. - 89-90tr. .
Bài viết trình bày về nội dung của Hội thảo quốc tế " Xây dựng xã hội phát triển bền vững : hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong việc đảm bảo phát triển bền vững " qua 4 phiên: Phiên 1: Phát triển bền vững-Con đường phát triển tất yếu. Phiên 2: Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong việc đảm bảo phát triển bền vững về kinh tế. Phiên 3: Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong việc bảo đảm phát triển bền vững về xã hội. Phiên 4: Hợp tác Việt Nam-Nhật bản trong việc phát triển bền vững về môi trường.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Phụ nữ châu Á và giáo dục - quan điểm Á, Âu và những nhìn nhận khác / Trần Thị Phương Hoa - H. : Tú điển bách khoa, 2012. - 519tr.: ; 24 cm.
Cuốn sách phân tích về phát triển giáo dục cho phụ nữ Việt Nam là yếu tố cơ bản để thực hiện quyền bình đẳng về giới, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay; giáo dục và phong trào phụ nữ ở Bắc Kỳ trước 1945...
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1