Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giải đáp những tình huống thường gặp trong nghiệp vụ ngành tư pháp 2012/ - H. : Lao động, 2011. - 469tr.: ; 27 cm.
Cuốn sáh trình bày hỏi đáp về chức năng, nhiệm vụ của cán bộ ngành tư pháp; hỏi đáp các tình huống thường gặp trong nghiệp vụ ngành tư pháp; hỏi đáp về công tác thi đua khen thưởng dành cho cán bộ ngàng tư pháp, các quy định pháp luật mới nhất dành cho cán bộ ngành tư pháp
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1