Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân / Nguyễn Đăng Dung - H. : Tư pháp, 2016. - 287 tr. ; 20,5 cm..
Nội dung cuốn sách đề cập tới hai vấn đề chính là chức năng giám sát của hội đồng địa phương trên thế giới và chức năng giám sát của hội đồng nhân dân Việt Nam.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Chức năng giám sát của quốc hội / Nguyễn Đăng Dung // Nhà nước và pháp luật.Số 3/2008. - H., 2008. - 9-12tr. .
Bài viết trình bày vấn đề quốc hội vốn dĩ không có chức năng giám sát. Các hình thức thực hiện chức năng giám sát của quốc hội và chức năng giám sát của quốc hội Việt Nam
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chức năng giám sát của Quốc hội trong nhà nước pháp quyền / Nguyễn Đặng Dung // Nghiên cứu lập pháp.số 22(183)/T11-2010. - H.;, 2010. - tr.5-10 .
Bài viết đề cập: Sự xuất hiện chức năng giám sát của Quốc hội; phạm vi các hình thức thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội Việt Nam; NHững khó khăn và thách thức trong thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội Việt Nam.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hoàn thiện cơ chế pháp lý đảm bảo chức năng giám sát của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam: Luận án tiến sĩ. / Trương Thị Hồng Hà - H.;, 2007. - 201tr. ; 21 cm.
Đưa ra nhiều vấn đề lý luận cơ bản về quyền giám sát tối cao của Quốc Hội. Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của bộ máy giám sát của Nghị viện nước ngoài. Đánh giá thực trạng của cơ chế pháp lý đảm bảo chức năng giám sát của Quốc Hội, tìm ra nguyên nhân yếu kém của cơ chế pháp lý, đảm bảo chức năng giám sát của Quốc Hội
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Về việc hoàn thiện chức năng giám sát của Quốc hội Việt Nam / Nguyễn Quốc Văn // Thanh tra.03/2013. - H.;, 2013. - 8-9tr. .
Nội dung bài viết nêu và phân tích chức năng giám sát của Quốc hội Việt Nam; từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện chức năng này của Quốc hội.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1