Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kinh tế, chính trị thế giới năm 2010 và triển vọng năm 2011 / Nguyễn Mạnh Hùng - H. : Khoa học xã hội, 2011. - 228tr.: ; 21 cm.
Cuốn sách là kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ do Chủ tịch viện Khoa học xã hội Việt Nam giao cho viện Kinh tế và chính trị thế giới thực hiện với mục tiêu cung cấp các thông tin đã được phân tích chuyên sâu về các vấn đề kinh tế và chính trị thế giới nổi bật trong năm 2010 và dự báo triển vọng tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2011, trên cơ sở đó đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1