Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
160 năm tuyên ngôn của Đảng cộng sản - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2007. - 611tr. ; 24cm.
Cuốn sách gồm những bài viết phân tích các giá trị lịch sử vạch thời đại được đề cập trong tuyên ngôn của tập thể tác giả công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
80 Năm Đảng Cộng Sản Việt Nam - H. : Thông Tấn, 2010. - 369tr. ; 29 cm.
Cuốn sách trình bày dưới dạng ảnh theo từng giai đoạn lịch sử: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, Đảng lãnh đạo Cách mạng; Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới,...
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bạn bè thế giới với đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam Ban đối ngoại trung ương - . - 599 tr. ; 21 cm..
Nội dung cuốn sách được chia làm 2 phần. Phần thứ 1 có nội dung chủ yếu là tổng kết hiệu quả công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân trong tình hình mới; Phần thứ 2 là điện mừng Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam của các Đảng cộng sản, đảng công nhân, Đảng cầm quyền.... của nhiều Đảng cá nhân và tổ chức quốc tế.
Đầu mục: 4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Bản chất của nhà nước và phương thức tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước quá trình phát triển nhận thức của Đảng qua 30 năm đổi mới và hướng hoàn thiện / Tô Văn Hòa // Luật học.1/2015. - H., 2015. - tr.31-41 .
Trên cơ sở phân tích khác biệt và mối liên hệ giữa hai khái niện "bản chất của Nhà nước" và phương thức tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước" trong quá trình tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, bài viết nghiên cứu quá trình phát triển nhận thức của Đảng cộng sản Việt Nam về hai vấn đề này thể hiện qua các văn kiện chính của Đảng từ khi thực hiện chính sách đổi mới - năm 1986 đến nay. Bài viết đưa ra nhận định tổng quan rằng trong khi nhận thức của Đảng về bản chất của Nhà nước qua 30 năm đổi mới đã tương đối hoàn chỉnh thì nhận thức tổ chức thực hiện quyền lực cần được thúc đẩy và nâng cao để công cuộc đổi mới có thể và nên tiếp tục được tiến hành một cách hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Báo cáo chính trị của uỷ ban trung ương Đảng cộng sản Liên Xô tại đại hội XXVII của Đảng / M.X-Goóc-ba-chốp - H. : NxôpSự thật, 1986. - 184tr. ; 22cm.
Cuốn sách làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa từ giai đoạn thấp lên giai đoạn cao. Đó là văn kiện có tầm quan trọng đặc biệt không chỉ đối với Liên Xô mà cả với cộng đồng XHCN phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và đối với cuộc đấu tranh của các dân tộc toàn thế giới từ CNTB lên CNXH
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 17