Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chuyên đề hội nghị ngành Tư pháp qua các giai đoạn lịch sử(1945-2010),. Phụ lục tháng 2/2010/ - H., 2010. - 116tr. .
Chuyên đề giới thiệu đến bạn đọc hai phần: phần 1: hội nghị ngành Tư pháp qua các giai đoạn lịch sử; phần 2: Các văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Đầu mục: 5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1