Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
/Cổ phần hoá daonh nghiệp Nhà nuớc: Những vấn đề quan tâm / Nguyễn Anh // Quản lý nhà nước.Số 168 tháng 1/2010. - H.;, 2010. - Tr.42-46 .
Khái quát về thành tựu đạt được trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Nêu lên những hạn chế, yếu kém và phân tích những giải pháp trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thời gian qua
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A selection of fundamental laws of Vietnam : Latest legistalation - H. : Nxb Thế giới, 2001. - 1218 tr. ; 21 cm.
Sách đăng toàn văn các đạo luật cơ bản của Việt nam bằng tiếng Anh như: Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam 1992. Luật hôn nhân gia đình. Bộ luật lao động. Bộ luật hình sự. Luật doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp nhà nước. Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam. Luật về nhân quyền. Luật phá sản. Luật ngân sách nhà nước. Luật tổ chức tín dụng. Luật thương mại. Luật thuế XNK. Luật giá trị gia tăng. Luật đất đai. Luật ngân hàng. Luật môi trường. Luật khoa học công nghệ. Luật dầu khí. Luật báo chí. Luật xuất bản. Luật bảo vệ và phát triển rừng. Luật tài nguyên nước. Luật hàng hải
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
An toàn pháp lý trong doanh nghiệp Nhà nước / // Nhà nước và pháp luật.2. - H., 1997. - tr. 42-46 .
Bài viết đề cập tới một số vấn đề chung cần được tiếp tục nghiên cứu và làm rõ từ thực trạng hệ thống các văn bản pháp luật về doanh nghiệp nhà nước đối chiếu với những nguyên lý pháp lý chung của cơ chế thị trường như: Quan niệm về doanh nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước. Vấn đề tư cách pháp nhân của doanh nghiệp Nhà nước. Vấn đề phân chia quyền lực ở doanh nghiệp Nhà nước
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Ảnh hưởng tiêu cực của tâm lý tiểu nông đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước / Lê Hữu Xanh - H. : Nxb Lý luận chính trị, 2005. - 138 tr. ; 19 cm.
Nội dung cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin có giá trị khoa học, góp phần vào việc hình thành một cơ sở lý luận cho việc tìm ra hướng khắc phục tâm lý tiểu nông ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là trong giới quản lý các doanh nghiệp nhà nước. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho những nhà nghiên cứu, những nhà hoạch định chính sách và tất cả bạn đọc, những người quan tâm đến đề tài
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bàn về cải cách toàn diện doanh nghiệp nhà nước : Sách tham khảo / Trương Văn Bân - H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1996. - 646 tr. .
Cuốn sách gồm 22 chương, các tác giả đi sâu phân tích từng khâu, từng vấn đề của việc cải cách các doanh nghiệp nhà nước trong dó tập trung vào 4 vấn đề chính: Cải cách doanh nghiệp nhà nước là khâu trung tâm giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất. Chế độ doanh nghiệp hiện đại nền kinh tế thị trường XHCN. Cải cách đồng bộ và tăng cường quản lý. Kinh doanh theo chiều sâu, tập đoàn hóa, quốc tế hóa
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 22