Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các giải pháp pháp lý bảo đảm tính minh bạch của thị trường bất động sản/ : Thông tin khoa học pháp lý/. Số 5/2009 - H. : Nxb Tư pháp, 2009. - 60tr. ; 27cm.
Đưa ra những vấn đề lý luận và thực tiễn về thị trường bất động sản, tính minh bạch của thị trường bất động sản; thực trạng minh bạch của pháp luật Việt Nam về thị trường bất động sản và kinh nghiệm một số nước; các giải pháp pháp lý bảo đảm tính minh bạch của thị trường bất động sản
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đánh giá tác động kinh tế xã hội của một đạo luật - trước và sau khi ban hành/ : Thông tin khoa học pháp lý / Số 7+8/2009 Dương Bạch Long - H. : Nxb Tư pháp, 2009. - 76tr. ; 27cm.
Một số vấn đề lý luận về đánh giá tác động kinh tế xã hội của 1 đạo luật; kinh nghiệm của 1 số nước thuộc khối OECD về thực hiện RIA; đánh giá hoạt động kinh tế xã hội đối với chính sách pháp luật Việt Nam
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng tư pháp kinh nghiệm của một số nước và khả năng áp dụng tại Việt Nam/ : Thông tin khoa học pháp lý/. Số 12/2009 Đỗ Thị Ngọc - H. : Nxb Tư pháp, 2009. - 48tr. ; 27cm.
Khái quát 1 số vấn đề chung và đánh giá thực trạng pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng; phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng ở Việt Nam và 1 số kiến nghị
Đầu mục: 5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hoàn thiện pháp luật về các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường ở nước ta/ : Báo cáo phức trình kết quả nghien cứu đề tài khoa học cấp bộ / Dương Đăng Huệ - H. : , 2008. - 264tr. ; 28cm.
Những vấn đề lý luận chung về sở hữu và pháp luật sở hữu; thực trạng pháp luật về sở hữu ở Việt Nam; 1 số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về sở hữu trong nên kinh tế thị trường ở Việt Nam
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
NHận diện các đặc trưng của văn bản quy phạm pháp luật/ : Hội thảo khoa học thực tiễn/ - H. : , 2009. - 87tr. ; 28cm.
Những bất cập, vướng mắc, thực tiễn góp ý và các khái niệm liên quan đến các vấn đề văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn kiểm tra văn bản, nhận diện văn bản và ban hành văn bản
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2